News
Mon, 12 Nov 2018

Photos – The Story of Anastasia Luppova

Photos – The Story of Anastasia Luppova

Photos – The Story of Anastasia Luppova

Anastasia Vladimirovna Luppova was born on  26 June 1985 in Kazan.

Photos – The Story of Anastasia Luppova

She is a Russian billiards player.

Photos – The Story of Anastasia Luppova

The two-time European champion in Russian pyramid.

Photos – The Story of Anastasia Luppova

The champion of Moscow in dynamic pyramid.

Photos – The Story of Anastasia Luppova

She is a Russian Master of Sports.

Photos – The Story of Anastasia Luppova

Luppova also won the 2009 Miss Billiards competition.

Photos – The Story of Anastasia Luppova

She went on to become a coach.

Photos – The Story of Anastasia Luppova

Advertisement

Advertisement

Trending